HOV Blaricum

Al sinds 2011 ben ik betrokken als Blaricummer bij het HOV project. Gezien het nieuws (anno oktober 2020) rondom de grootschalige bomenkap en afgraving voor de carpoolplaats wil ik toch weer graag meedenken en ik hoop dit keer ook een bijdrage te kunnen leveren. Na gesprekken met medewerkers van diverse instanties waaronder waterbeheerder Waternet heb ik een aantal varianten bedacht;

1; Overkluizing met pomp circulatie.

In deze variant wordt de sloot onder de carpoolplaats overkluisd zoals eerder voorzien was met de bewoners in 2018, de carpoolplaats blijft ongewijzigd met 100 plaatsen. Echter, over de lengte van de sloot wordt een slang gelegd die via een pomp het water rondpompt zodat het niet stil komt te staan (vereiste voor een lange overkluizing). Een slang wordt aangesloten aan de circulerende sloot langs de Stroomzijde of de Deltazijde tot aan het einde achter Bergnet om de gehele sloot in beweging te krijgen. Mogelijk hoeft zelfs enkel de overkluizing doorgepompt te worden, wat een forse besparing oplevert. Een potentieel nadeel is dat een losliggende slang op de bodem van de sloot/overkluizing nog wel eens voor onderhoudsproblemen kan zorgen. Ook is er het energieverbruik van het systeem. Hoeveel circulatie er per dag nodig is is mij niet bekend, maar een pomp van circa 4 KW kan de gehele sloot in 24 uur rondpompen over een lengte van 1000meter (circa 3000m3). De medewerker van Waternet die ik telefonisch gesproken heb vertelde mij dat deze oplossing ongebruikelijk is maar in principe uitvoerbaar. Een interessant voordeel van deze oplossing is dat in theorie ook de sloot t.h.v. het busstation overkluisd kan worden, waardoor een flink aantal bomen gespaard blijft, en mogelijk zelfs kosten bespaard worden in de aanleg.

2; Halve carpoolplaats.

Al in een ver verleden was er sprake van de aanleg van een carpoolplaats in delen. Dit houdt in dat de carpoolplaats eerst met 50 plaatsen wordt uitgevoerd en eventueel uitgebreid kan worden naar 100 of meer. Ook in de huidige varianten die door planbureau Movares zijn opgetekend is dit zichtbaar zoals in de versie van 1-7-2019 (deze is terug te vinden op de HOV projectwebsite van de provincie). In deze versie zijn de 50 parkeerplaatsen dichter bij het busstation aangelegd en blijft de kant aan de rotonde braak. Er is echter een belangrijke ontwikkeling en dat is dat de gemeente Blaricum vrijwel zeker de huidige carpoolplaats behoudt. Zowel om kapitaalvernietiging te voorkomen, maar ook omdat er geconcludeerd is dat het merendeel van de carpoolers vanaf de Randweg oost en de A27 komt. Dit is uitgelegd in de reactienota’s. Vanwege het wegvallen van het busstation kan de huidige carpoolplaats ook nog uitgebreid worden.

Een eenvoudige en toekomstgerichte oplossing is om daarom de parkeerplaatsen alleen aan te leggen aan de kant van de Stichtseweg, over de gehele lengte van 50 stuks. De keerlus kan behouden blijven. De geplande parkeerplaatsen aan de kant van de geluidswal blijven braak zodat de waterbeheerder hier kan maaien en inspecteren. De sloot zal iets naar de wal toegelegd moeten worden met een damwand aan beide kanten, maar deze zal niet meer dan 1 bomenrij kosten. De schuine kant van de wal ligt nu tegen de damwand aan. Echter, ter hoogte van het busstation is de sloot bereikbaar vanaf de andere kant, die van de wal. Hier moet dus een korte overkluizing komen zodat de sloot overgestoken kan worden, welke aangelegd kan worden naast de keerlus. Mocht in de toekomst de carpoolplaats toch vergroot moeten worden dan kan alsnog overwogen worden om de wal verder af te graven. 

Een 3D voorbeeld welke ik getekend heb, het water ligt hier ‘open’ voor de eenvoud van de tekening;   

 

3; Carpoolplaats toegankelijk maken voor waterbeheerder.

In mijn gesprek met Waternet kwam naar voren dat het belangrijk is voor hun om goed bij de sloot te kunnen vanaf ten minste 1 kant, waar een strook van 5 meter gras of verharding nodig is om te kunnen manoeuvreren. Indien de carpoolplaats van alle 100 plekken is voorzien en een damwand tussen de sloot en parkeerplaatsen ligt kan de waterbeheerder in principe bij het water komen vanaf de carpoolplaatsen, maar de geparkeerde auto’s vormen dan een hindernis. De waterbeheerder heeft voor zover ik begrepen heb niet de autoriteit om de parkeerplaatsen te blokkeren bij aankomende werkzaamheden, en dit zou ook hun belemmeren onaangekondigde inspecties uit te voeren. In dit geval is het misschien een goed idee om de communicatie tussen gemeente en beheerder te optimaliseren zodat Blaricum tijdig deze kant van de carpoolplaatsen kan afzetten. Sterk argument is hier dat het de vraag is of het noodzakelijk is dat voor de paar keer per jaar dat de waterbeheerder zich op dit terrein begeeft zoveel extra werk aan de wal uitgevoerd moet worden. Hierbij vraag ik mij ook af hoe de grachten in Amsterdam onderhouden worden, die aan alle kanten ingepakt zijn tussen auto’s, verharding en bomen.


4: Demping Stichtsesloot en verbinding met water overkant A27.

Een laatste optie, is het verbinden van de ‘Stichtsesloot’ met 1 of beide watergangen die aan de oostelijke kant van de A27 liggen. Deze liggen besloten in de toerit naar Almere en de afrit vanaf Hilversum. Hoewel ik niet met zekerheid kan zeggen waarop deze zijn aangesloten, lijkt het erop dat ze verbonden zijn met de sloot die ten oosten van beide ligt en parallel loopt met de A27. Een optie zou zijn om deze 2 te verbinden met een lange duiker of slang vanaf bijvoorbeeld de rotonde Stichtseweg – De Noord. De rest van de Stichtsesloot kan dan volledig gedempt worden vanaf de rotonde. Dit dempen kan gedaan worden met grond die uitgegraven wordt vanuit 1 of beide lussen. Hierdoor blijft de totale waterbalans in orde. Hoewel er grote voordelen zijn van het dempen van de ‘Stichtsesloot’, zal er een pompsysteem noodzakelijk zijn zoals ik in punt 1 heb omschreven. Ook dient er rekening met het waterpeil tussen beide zones gehouden te worden. Om onder de snelweg door te boren wordt een techniek gebruikt die ‘gesloten front boren’ heet. Een voorbeeld (toevallig van Waternet) zoals in deze link onder het IJmeer;

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-16939/1/bijlage/exb-2016-16939.pdf

3D voorbeeld, in rood zijn de nieuwe verbindingen. Wanneer het uitgraven van de kleinere watergang onvoldoende is voor volledige compensatie kan ook de grotere watergang betrokken worden.

R. Sluijters,

Blaricum

31-10-2020